100 نمودار برتر روزانه
لیست تمام نمودارهای موسیقی اخیراً پخش شده به ترتیب کشورها در زیر نشان داده شده است.

ZA آفریقای جنوبی (02/12/2022) Sete
K.o

Sete

مشاهده نمودار کامل موسیقی ......